Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Jakość kształcenia

Na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji kształci się ponad 1200 studentów. O wysoki poziom kształcenia dba 82 nauczycieli akademickich. Duże znaczenie dla zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale ma dynamiczny rozwój naukowy kadry nauczycieli akademickich ze stopniem doktora i tytułem magistra.

Studentom oferuje się cztery kierunki studiów i czternaście specjalności na pierwszym i/lub drugim stopniu w zakresie Instytutu Nauk o Edukacji oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki: pedagogika.  

Dnia 3 września 2009 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk o Edukacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Uchwała Nr 786/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej).

Priorytetem władz dziekańskich jest zagwarantowanie wszystkim studentom i słuchaczom studiów podyplomowych kształcenia na jak najwyższym poziomie, dlatego w 2012 roku wdrożono Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, który jest cały czas doskonalony. Wcześniej wprowadzono Krajowe Ramy Kwalifikacji, które doprowadziły do zestandaryzowania i usystematyzowania działań projakościowych kształcenia na Wydziale. Dzięki konstruktywnej współpracy z przedstawicielami Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i nauczycielami akademickimi naszego Wydziału są weryfikowane i doskonalone procedury umożliwiające ciągłą ewaluację Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

W roku akademickim 2014/2015 Polska Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia na kierunku pedagogika w Instytucie Nauk o Edukacji na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.