Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

WSZJK – opis i struktura

1.     Opis Systemu
 
System Zapewniania Jakości Kształcenia w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji (WSZJK) jest integralną częścią Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim.
WSZJK realizuje następujące zadania:

 1. opracowanie i wdrożenie polityki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale
 2. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie informacji użytecznych dla działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia; formułowanie wniosków praktycznych
 3. analiza i doskonalenie programów kształcenia z uwzględnieniem wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwentów w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej
 4. analiza i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział
 5. doskonalenie jakości kadry dydaktycznej
 6. ocena procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
 7. badanie opinii studentów i słuchaczy studiów podyplomowych o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, obsłudze procesu i warunkach kształcenia
 8. monitorowanie, przegląd zasobów wspierających kształcenie oraz środków wsparcia dla studentów
 9. publikowanie i upowszechnianie informacji na temat kształcenia, zwłaszcza zaś informacji o działaniach projakościowych
 10. pobudzanie wewnętrznej dyskusji dotyczącej jakości kształcenia i inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia
 11. monitorowanie skuteczności działania Systemu oraz stworzenie mechanizmów jego doskonalenia.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów
i słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Wydziału.
Zadania ściśle odnoszące się do kształcenia na poszczególnych kierunkach realizowane są w ramach kierunkowych systemów zapewniania jakości kształcenia (KSZJK).
 
2. Struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 
Wydziałowy  Zespół ds. Jakości  Kształcenia na kadencję  2016-2020:
dr hab. Aniela Różańska - przewodnicząca
dr hab. Bogusław Dziadzia
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek
dr Ilona Fajfer-Kruczek
dr Barbara Chojnacka-Synaszko
dr Anna Drożdż
dr Sylwia Wrona
mgr Renata Greń
mgr inż. Ewa Daczkowska-Klorczyk
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Mateusz Tokarczyk
 
Kierunkowe Zespoły Zapewnienia Jakości  Kształcenia na kadencję  2016-2020:
kierunek etnologia:
dr Anna Drożdż- przewodnicząca
dr hab Grzegorz Studnicki
dr Grzegorz Błahut
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Aleksander Górny
 
kierunek  animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną:
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek – przewodnicząca
dr hab. Mirosława Pindór
dr Barbara Głyda-Żydek
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Sebastian Kowalczyk
 
kierunek edukacja kulturalna
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek – przewodnicząca
dr hab. Mirosława Pindór
dr Barbara Głyda-Żydek
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Mateusz Tokarczyk
 
kierunek pedagogika:
dr Barbara Chojnacka-Synaszko – przewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
dr Renata Raszka
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Klaudia Bacławska
 
kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią:
dr Sylwia Wrona - przewodnicząca
mgr Katarzyna Chrząszcz
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Katarzyna Dec
 
kierunek pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią:
dr Magdalena Bełza-Gajdzica - przewodnicząca
dr Ilona Fajfer-Kruczek
mgr Anna Wojtas-Rduch
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego - Magdalena Świderska
 
Wydziałowy  Zespół ds. Jakości  Kształcenia na kadencję  2012-2016
dr hab. prof. UŚ Krzysztof ŚLEZIŃSKI – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht
dr Jolanta SKUTNIK
dr Beata OELSZLAEGER-KOSTUREK
dr Grzegorz ODOJ
mgr inż. Andrzej SZCZUREK
Kuba Moczyróg – student
 
Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję  2012-2016
na kierunku: Pedagogika
 
dr Beata OELSZLAEGER-KOSTUREK – Przewodnicząca KZZJK
dr hab. prof. UŚ Andrzej MURZYN
dr hab. prof. UŚ Ewa OGRODZKA-MAZUR
dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA
dr hab. prof. UŚ Alina SZCZUREK-BORUTA
dr hab. prof. UŚ Urszula SZUŚCIK
dr Beata CHOJNACKA-SYNASZKO
dr Bogusław DZIADZIA
Ewa SYNOWIEC – studentka
 
 
Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję  2012-2016
na kierunku: Etnologia
 
dr Grzegorz ODOJ –  Przewodniczący KZZJK
 
prof. zw. dr hab. Halina RUSEK
dr hab. prof. UŚ Jan KAJFOSZ
dr Kinga CZERWIŃSKA
dr Anna DROŻDŻ
Ewa Pokrzywka –  studentka
 
Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję  2012-2016
na kierunku: Animacja SpołecznoKkulturalna z Edukacja Kulturalną
 
 
prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – Przewodnicząca KZZJK
 
dr Ewelina Konieczna
mgr Agnieszka Matusiak
Barbara Milewska  – studentka
 
 
 
Kierunkowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia na kadencję  2012-2016
na kierunku: Oligofrenopedagogika z Arteterapią
(pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie z arteterapią) 
 
dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica  - Przewodniczący KZZJK
 
dr Sylwia Wrona
Inga Wójcik – studentka pierwszego roku