Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE I stopnia

 • Studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne.
 • Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej.
 • Program studiów obejmuje podstawy filozofii, socjologii (socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), wprowadzenie w problematykę mediów, zarządzania w kulturze, dziedzictwa kulturowego.
 • Student ma możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości ,uczestniczy w zajęciach terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozach twórczych i badawczych.


Perspektywy zawodowe:

 • praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, samodzielna  działalność projektowa  w zakresie działań społeczno-kulturalnych

https://www.facebook.com/AnimacjaSpolecznoKulturalna.Cieszyn/

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.
Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności.
Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk, w ramach: 

specjalności na I stopniu: 

 • antropologia stosowana i studia kulturowe
 • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym

specjalności na II stopniu: 

 • ekologia kulturowa
 • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego
 
Perspektywy zawodowe:
koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

STUDIA STACJONARNE I stopnia, II stopnia,       NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie


Specjalności na studiach II stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
STUDIA I stopnia


Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie na studiach I stopnia uzyskuje pełne kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie. Jest on odpowiednio przygotowany do pracy z dziećmi, rodzinami nieradzącymi sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole w zawodzie nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Jest przygotowany również do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie mają pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.

Specjalność ta – na studiach stacjonarnych - została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Studenci będą uczestniczyć między innymi w warsztatach mających na celu rozwój kompetencji społecznych (interpersonalnych, komunikacyjnych i międzykulturowych), w warsztatach myślenia komputacyjnego, praktykach śródrocznych, kursie z zakresu statystycznej analizy danych z badań ilościowych i jakościowych. 

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni:

● w placówkach szkolnych jako nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie;
● na koloniach i półkoloniach, obozach, ośrodkach wczasów dziecięcych, hospicjach, prewentoriach, sanatoriach;
● w pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, grupach terapeutycznych, placówkach diagnostycznych
● w placówkach resocjalizacyjnych, ogniskach wychowawczych, ośrodkach pomocy dziecku i rodzinie, kurateli sądowej, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
● w urzędach gminnych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych;
● jako asystenci i opiekunowie środowiskowi w placówkach rehabilitacji dzieci;
● w interwencyjnych, socjalizacyjnych oraz rodzinnych formach opieki nad dziećmi.


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
STUDIA II stopnia

To oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach.
 

Perspektywy zawodowe:
żłobek, szkoła (świetlica, pedagog), placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjny), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej.


RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ
STUDIA II stopnia

Studia wdrażające nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych.
Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (Pedagogy – Resocialization with Intercultural Education)  na studiach stacjonarnych (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności).

Perspektywy zawodowe:
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze i karne, schroniska dla nieletnich, ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, placówki resocjalizacyjne.


 

STUDIA STACJONARNE  II stopnia

Specjalność:  surdopedagogika i edukacja plastyczna

Studia przeznaczone dla osób chcących:

·         poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową,
·         zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do edukacji plastycznej pod okiem specjalistów Wydziału Artystycznego,
·         w ramach planu studiów zdobyć nieodpłatnie certyfikowane kursy (Tomatis, Język migowy-2 stopnie),
·         nabyć kompetencje arteterapeutyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
·         uczestniczyć w finansowanych wyjazdach terenowych,
·         przeżywać studia aktywnie, nabywając kwalifikacje i doświadczenie podczas wielu warsztatów, dużej ilości praktyk, pracując w dobrze dostosowanej infrastrukturze wyposażonej w odpowiednie sprzęty,
·         uczyć się od wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

Perspektywy zawodowe:
praca jako surdopedagog, terapeuta Tomatisa, nauczyciel edukacji plastycznej, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psych-ped., domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia

STUDIA NIESTACJONARNE  II stopnia

Specjalność: surdopedagogika z arteterapią

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową.

Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami.

Perspektywy zawodowe:
praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), organizacjach pozarządowych.

STUDIA  STACJONARNE
II stopnia
Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.
W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.
Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno - warsztatowe  i projektowe. Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  
do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).
Perspektywy zawodowe:
prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury; organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych, badania w tym zakresie.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE


Student  na studiach 5-letnich poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw i pogłębionych treści teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich) z zakresu modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.  Na kierunku pedagogika są realizowane treści zgodnie z przyjętymi efektami uczenia się. Student w zakresie efektów uczenia się  wiedzy poznaje pedagogikę jako naukę, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi . Zna elementarną i pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma podstawową wiedzę o strukturze i  funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów uczenia się w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko przedszkolne, szkolne i społeczne dziecka, ucznia. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych, realizacji praktyki pedagogicznej.
Na studiach zwraca się szczególną uwagę na indywidualny rozwój studenta.
Absolwent kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola, klas I-III w szkołach podstawowych, szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Ponadto może wykonywać pracę opiekunki dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej. Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego).
Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.
 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (5-LETNIE)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.

Studia trwają pięć lat  (dziesięć semestrów). Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Studia niestacjonarne są realizowane w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Podstawowe założenia kierunku pedagogika specjalna dotyczą:

 • zdobywania pogłębionej wiedzy na temat niepełnosprawności, mechanizmów socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie stanowi punkt wyjścia w specjalistycznym przygotowaniu studentów,
 • zabywania kompetencji absolwenta kierunku budowanych na szerokiej wiedzy humanistycznej,
 • ważny element kompetencji stanowi wiedza na temat mechanizmów społecznych funkcjonowania osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz stosowanych wobec nich praktyk społecznych,
 • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe,
 • w zajęciach programowych zostaną uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,
 • realizowane w ramach studiów efekty kształcenia, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy,
 • ważna rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji programu studiów na kierunku pedagogika specjalna.

Ogólna charakterystyka kierunku: pedagogika specjalna

W ramach kierunku studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Wskazane wyżej – w ogólnej charakterystyce kierunku – założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć, zakładane kompetencje (szczególnie w powiązaniu z potrzebami społecznymi i potencjalnymi miejscami / stanowiskami pracy) zostają ukierunkowane na pracę z osobami posiadającymi różne niepełnosprawności. W ramach kierunku (równolegle do nabywania i rozszerzania wiedzy i kompetencji ogólnohumanistycznych, w tym także  ogólnopedagogicznych oraz tych z zakresu ogólnych zagadnień pedagogiki specjalnej) studenci nabywają:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności, rozwoju, diagnozy, edukacji, terapii osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • rozszerzoną wiedzę o medycznych, psychicznych, społecznych i kulturowych mechanizmach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • specjalistyczne kompetencje metodyczne (w tym także komunikacyjne), z zakresu metodyki pedagogiki specjalnej
 • umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością lub/i niedostosowaniem społecznym;
 • specjalistyczne kompetencje wymagana w obszarze rehabilitacji, edukacji i terapii.

Perspektywy zawodowe:

Program kierunku służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu tychże osób (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego). Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W ramach studiów studenci realizują kurs języka migowego z możliwością otrzymania certyfikatu.