Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Nauka

PRZEWODY DOKTORSKIE

 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. W Dz., U. z 2005r. nr 164, poz. 1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 marca 2011r. Wydziałowi Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnienia do nadawanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.

Postępowanie habilitacyjne - dr Jolanta Skutnik
 
Postępowanie habilitacyjne - dr  Maria Szymańska
 
Postępowanie habilitacyjne dr Urszula Klajmon-Lech
 
 
Regulamin w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.pdf
 
1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650595&type=3
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111961165
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001586
4) - zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016
5) Wzory dokumentacji Wniosku habilitacyjnego http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html
6) Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym (w załączniku)        

SERIE WYDAWNICZE I CZASOPISMA
 
W WEiNoE ukazują się systematycznie następujące serie wydawnicze i czasopisma:
 
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ


Czasopismo „Studia Etnologiczne i Antropologiczne – wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, ukazuje się od 1997 roku. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 8). Redaktor naczelny czasopisma – prof. zw. dr hab. Halina Rusek. W marcu 2014 roku czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach. Starsze i bieżące numery „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” są dostępne w wersji elektronicznej. Na stronie internetowej czasopisma (www.seia.us.edu.pl) można bezpłatnie pobrać spisy treści, wstępy oraz abstrakty tekstów opublikowanych w pierwszych dziewięciu tomach oraz pełnotekstowe wersje numerów „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, które ukazały się po 2010 roku.


INSTYTUT NAUK O EDUKACJI


Czasopismo „Edukacja Międzykulturowa” – rocznik poświęcony zagadnieniom edukacji wielo- i międzykulturowej w Polsce i na świecie, będący forum naukowym sprzyjającym rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Od 2013 roku „Edukacja Międzykulturowa” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 7).  Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ. Na stronie internetowej czasopisma: (www.weinoe.new.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa) można bezpłatnie pobrać pełnotekstowe wersje poszczególnych numerów w zakładce Archiwum.

Czasopismo „Studia z Filozofii Polskiej” – redaktorzy naczelni czasopisma –  dr hab. Marek Rembierz, dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ, czasopismo wydawane przez  Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie oraz od 2014 roku także przez UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 2013 roku czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 5). Dotychczas ukazało się 10 numerów.

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON) jest czasopismem zarejestrowanym w 2014 r., przekształconym z serii wydawniczej o tym samym tytule przewodnim. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica.
Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.
Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.
Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).
Pierwotną (preferencyjną) wersją czasopisma jest wersja papierowa.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie, wskazówki dla autorów, zasady recenzowania oraz archiwum tomów znajduje się na stronie internetowej: www.problemy.edukacji.us.edu.pl.

 

Czasopismo „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” nawiązuje do tradycji polskich czasopism pedagogicznych, ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim od drugiej połowy XIX wieku. Stanowi forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu kultury pedagogiki, umożliwiając tym samym – przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Urszula Szuścik. W 2015 roku ukazał się 3 numer czasopisma.

Czasopismo międzynarodowe "International Journal of Research in E-learning" (IJREL)
Temat i priorytety IJREL odzwierciedlają koncepcyjne zasady modernizacji edukacji i reformy systemów edukacyjnych w krajach europejskich, a także krajowych strategii rozwoju na miarę XXI wieku. Jednym z kluczowych celów edukacyjnych Unii Europejskiej jest zapewnienie równych szans dla wszystkich w dostępie do nauki i wiedzy, niezależnie od płci, zdolności finansowej i fizycznej, i miejsca zamieszkania. Dlatego, kształcenie na odległość zostało uznanie za innowacje o wysokim priorytecie. Przy wprowadzeniu na szeroką skalę, kształcenie na odległość i e-learning mogą wnieść znaczący wkład w osiągnięcie celów edukacyjnych w państwach europejskich i innych.
Redaktor naczelny czasopisma: dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Wykaz publikacji w serii „E-learning”.

Seria „Edukacja Międzykulturowa, przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. T. Lewowickiego. Uwagę badaczy – współautorów kolejnych tomów – skupiają środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła, społeczności lokalne, kościoły różnych wyznań), problemy polityki społecznej i oświatowej, socjalizacji i kształtowania tożsamości, pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowości oraz socjopatologii pogranicza. Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań międzykulturowych. Seria obejmuje aktualnie 67 tomów.  Pełny wykaz w załączniku. 

Seria „Edukacja małego dziecka”poświęcona jest kształceniu i wychowaniu małego dziecka w Polsce i na świecie. Intencją redaktorów naukowych serii – dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur prof. UŚ i dr hab. Urszuli Szuścik jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.: społecznych i kulturowych kontekstów współczesnych przemian edukacyjnych w wychowaniu i kształceniu dziecka; teoretycznych i praktycznych problemów wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy motywów poznawania świata i uczenia się dziecka; perspektyw rozwoju i wychowania dziecka w XXI wieku. Dotychczas ukazało się 9 tomów. Pełny wykaz w załączniku. 
 
Seria „Dialog bez granic – międzynarodowa seria wydawnicza poświęcona różnym wymiarom współbycia „ponadgranicami” – rodzinnego, religijnego czy wspólnocie dziedzictwa kulturowego – redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Filozofia i Pedagogika” – celem serii jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Zadaniem autorów tekstów składających się na kolejne tomy serii jest odkrycie i rzetelna analiza tych elementów twórczości wybranych myślicieli, które w szczególny sposób pokazują wzajemne przenikanie się filozofii i pedagogiki. Redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ.  W roku 2011 ukazał się pierwszy tom: Paideia starożytnej Grecji i Rzymu.

SeriaPedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań” – jej celem jest systematyczna prezentacja zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych zagadnień edukacyjnych w odczytaniach właściwych pedagogice oraz etnologii i antropologii kulturowej. Dotychczas ukazały się 3 tomy, poświęcone m.in. problematyce wychowania oraz współczesnego ojcostwa w kontekście kulturowym, pedagogicznym  i prawnym. Redaktorzy naukowi serii: dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur i dr Grzegorz Błahut. Pełny wykaz w załączniku. 

Seria „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje przygotowywane przez studentów stwarzają pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także pozwalają podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. W 2015 roku ukazał się 1 tom serii.

Seria „Pedagogika społeczna”  -wyraźnie eksponuje powiązania pedagogiki społecznej (zagadnień edukacji międzykulturowej) z wiedzą gromadzoną na gruncie pedagogiki porównawczej, specjalnej, psychologii, socjologii, antropologii, polityki społecznej i innych nauk. Podejmuje próbę integracji subdyscyplin pedagogicznych i różnych dziedzin nauki w celu zbudowania więzi terminologicznych. Płaszczyznami integracji są m.in. kategorie: wychowania, tożsamości, aktywności, wsparcia, środowiska, ogniskujące rzeczywiste wyzwania stojące przed edukacją w jej różnych postaciach w kreującym się demokratycznym społeczeństwie obywatelskim. Seria oddaje szerokie zainteresowanie człowiekiem w różnych fazach jego życia i środowiskiem jego życia, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Teksty zawarte w poszczególnych tomach prezentują różne perspektywy: filozoficzna, aksjologiczna, psychologiczna, socjologiczna, pokazują różne uwarunkowania współczesnych procesów socjalizacji, wychowania i kształcenia. Seria przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. Dotychczas ukazały się 3 tomy serii. Pełny wykaz w załączniku.

 

Zaproszenia na konferencje:

Organizowane i współorganizowane konferencje:

Fundusze strukturalne dla nauki

Serwisy poświęcone sprawom nauki

Fundacje wspierające działalność naukową

Nauka polska – instytucje, serwisy

 
Innowacyjność w Polsce

  •  Portal Innowacji, działający pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to bezpłatna, ogólnodostępna baza danych na temat najnowszych technologii i wyrobów tworzonych przez polskie przedsiębiorstwa w ostatnim czasie. Umożliwia przeglądanie i przeszukiwanie.  Wyszukane zgłoszenia zawierają opis – dane instytucji, dane zgłoszenia. Umożliwiają kontakt z właścicielem technologii lub wyrobu.

Unia Europejska

  • EUROSTAT – Statystyki Unii Europejskiej: ekonomia, finanse, wskaźniki, roczniki statystyczne ogólne i regionalne.
  • CORDIS unijny serwis informacyjny na temat badań i innowacyjności – ukazał się w wersji polskojęzycznej. Serwis ma się przyczynić do zwiększenia polskiego uczestnictwa w pro-gramach badawczych Unii Europejskiej. Jest to serwis interaktywny, zawierający 125 tysięcy stron internetowych. "Szukanie zaawansowane" pozwala na wyszukiwanie w 10 kategoriach w ramach ponad 20 tematów – aspektów: atomistyka, bezpieczeństwo, biologia, biotechnologia, budownictwo, edukacja, ekonomia, energia, innowacje, informacja-media, magazynowanie, matematyka, medycyna-zdrowie, metrologia, nauki o ziemi, ochrona środowiska, odpady, paliwa, prawo-prawodawstwo, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo, społeczeństwo, technologia materiałów, telekomunikacja, transport, współpraca, żywność.
  • Portal Unii Europejskiej w 20 językach europejskich, w tym po polsku. http://europa.eu

Katalogi bibliotek
Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny http://www.nukat.edu.pl
Biblioteka Narodowa http://www.bn.org.pl
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie http://www.buw.uw.edu.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy http://www.koszykowa.pl/biblioteka
Biblioteka Europejska http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html?lang=pl

Biblioteki cyfrowe
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce http://www.ebib.info/content/category/8/57/79/
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie
http://www.ebib.info/content/category/8/103/79/
Akademicka Biblioteka Cyfrowa http://abc.agh.edu.pl
Akademicka Biblioteka Internetowa http://abi.amu.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra
Cyfrowa Biblioteka Narodowa http://www.polona.pl/dlibra
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra
Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
Podlaska Biblioteka Cyfrowa http://pbc.biaman.pl/dlibra
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
Projekt Gutenberg http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Czasopisma on-line
Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich http://www.buw.uw.edu.pl/zasoby/ckcp.htm
Gazetta.pl http://www.gazzetta.pl/
Lista polskich czasopism elektronicznych oraz odpowiedników periodyków drukowanych http://bilon.miks.uj.edu.pl/archiwum/czasopisma/pol.html
Pełnotekstowe czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie (strona Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego) http://www.bj.uj.edu.pl/~krosniak/Open_Access_1.htm
Portale i serwisy informacyjne http://www.ebib.info/content/view/300/79/
Witryna czasopism http://witryna.czasopism.pl/pl/gazeta/
Die Elekronische Zeitschriftenbibliothek http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Bazy danych
Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm
Baza danych organizacji pozarządowych i instytucji stanowiącej część portalu organizacji pozarządowych (www.ngo.pl. ) http://bazy.ngo.pl/
Pedagogika on-line (opracowana przez Oddział informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie) http://www.wsp.krakow.pl/biblio/
Pedagog (baza danych opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku) http://www.bg.uni.opole.pl/

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Uniwersytetem Borysa Grinczenki w Kijowie, Ukraina, jako liderem i Partnerami z Czech, Uniwersytet Ostrawski i Słowacji Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy uzyskał pozytywną decyzję Rady Ambasadorów i zakwalifikowanie do realizacji oraz finansowanie przez Internationa Visegrad Fund dla projektu: High school teacher competence in change, pod nuemrem 21720008.

Okres realizacji projektu to: 01.01.2018 - 31.12.2018

http://visegradfund.org/news/2017/visegrad-grants-062017-results/

informacja o liście projektów zakwalifikowanych do finansowania

[current-page:title] - obraz          logo rijksoverheid

logo US     Logo UMB     logo OUlogo KUBG