Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie habilitacyjne - dr Jolanta Skutnik
 
Postępowanie habilitacyjne - dr  Maria Szymańska
 
Postępowanie habilitacyjne dr Urszula Klajmon-Lech
 
 
Regulamin w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.pdf
 
1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030650595&type=3
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111961165
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001586
4) - zarządzenie 40/2016 z dnia 2016-05-05 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-402016
5) Wzory dokumentacji Wniosku habilitacyjnego http://www.ck.gov.pl/articles/id/47.html
6) Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym (w załączniku)