Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Serie wydawnicze

SERIE WYDAWNICZE I CZASOPISMA
 
W WEiNoE ukazują się systematycznie następujące serie wydawnicze i czasopisma:
 
INSTYTUT ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ


Czasopismo „Studia Etnologiczne i Antropologiczne – wydawane przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, ukazuje się od 1997 roku. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 8). Redaktor naczelny czasopisma – prof. zw. dr hab. Halina Rusek. W marcu 2014 roku czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Katowicach. Starsze i bieżące numery „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” są dostępne w wersji elektronicznej. Na stronie internetowej czasopisma (www.seia.us.edu.pl) można bezpłatnie pobrać spisy treści, wstępy oraz abstrakty tekstów opublikowanych w pierwszych dziewięciu tomach oraz pełnotekstowe wersje numerów „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych”, które ukazały się po 2010 roku.


INSTYTUT NAUK O EDUKACJI


Czasopismo „Edukacja Międzykulturowa” – rocznik poświęcony zagadnieniom edukacji wielo- i międzykulturowej w Polsce i na świecie, będący forum naukowym sprzyjającym rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Od 2013 roku „Edukacja Międzykulturowa” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 7).  Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ. Na stronie internetowej czasopisma: (www.weinoe.new.us.edu.pl/nauka/nauka-weinoe/serie-wydawnicze/edukacja-miedzykulturowa) można bezpłatnie pobrać pełnotekstowe wersje poszczególnych numerów w zakładce Archiwum.

Czasopismo „Studia z Filozofii Polskiej” – redaktorzy naczelni czasopisma –  dr hab. Marek Rembierz, dr hab. Krzysztof Śleziński prof. UŚ, czasopismo wydawane przez  Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie oraz od 2014 roku także przez UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 2013 roku czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. część B wykazu czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor z przyznaną aktualnie liczbą punktów 5). Dotychczas ukazało się 10 numerów.

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON) jest czasopismem zarejestrowanym w 2014 r., przekształconym z serii wydawniczej o tym samym tytule przewodnim. Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica.
Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.
Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.
Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).
Pierwotną (preferencyjną) wersją czasopisma jest wersja papierowa.
Szczegółowe informacje o czasopiśmie, wskazówki dla autorów, zasady recenzowania oraz archiwum tomów znajduje się na stronie internetowej: www.problemy.edukacji.us.edu.pl.

 

Czasopismo „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” nawiązuje do tradycji polskich czasopism pedagogicznych, ukazujących się na Śląsku Cieszyńskim od drugiej połowy XIX wieku. Stanowi forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu kultury pedagogiki, umożliwiając tym samym – przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń. Redaktor naczelny czasopisma – dr hab. Urszula Szuścik. W 2015 roku ukazał się 3 numer czasopisma.

Czasopismo międzynarodowe "International Journal of Research in E-learning" (IJREL)
Temat i priorytety IJREL odzwierciedlają koncepcyjne zasady modernizacji edukacji i reformy systemów edukacyjnych w krajach europejskich, a także krajowych strategii rozwoju na miarę XXI wieku. Jednym z kluczowych celów edukacyjnych Unii Europejskiej jest zapewnienie równych szans dla wszystkich w dostępie do nauki i wiedzy, niezależnie od płci, zdolności finansowej i fizycznej, i miejsca zamieszkania. Dlatego, kształcenie na odległość zostało uznanie za innowacje o wysokim priorytecie. Przy wprowadzeniu na szeroką skalę, kształcenie na odległość i e-learning mogą wnieść znaczący wkład w osiągnięcie celów edukacyjnych w państwach europejskich i innych.
Redaktor naczelny czasopisma: dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Wykaz publikacji w serii „E-learning”.

Seria „Edukacja Międzykulturowa, przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. T. Lewowickiego. Uwagę badaczy – współautorów kolejnych tomów – skupiają środowiska wychowawcze (rodzina, szkoła, społeczności lokalne, kościoły różnych wyznań), problemy polityki społecznej i oświatowej, socjalizacji i kształtowania tożsamości, pracy nauczyciela w warunkach wielokulturowości oraz socjopatologii pogranicza. Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań międzykulturowych. Seria obejmuje aktualnie 67 tomów.  Pełny wykaz w załączniku. 

Seria „Edukacja małego dziecka”poświęcona jest kształceniu i wychowaniu małego dziecka w Polsce i na świecie. Intencją redaktorów naukowych serii – dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur prof. UŚ i dr hab. Urszuli Szuścik jest zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące m.in.: społecznych i kulturowych kontekstów współczesnych przemian edukacyjnych w wychowaniu i kształceniu dziecka; teoretycznych i praktycznych problemów wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy motywów poznawania świata i uczenia się dziecka; perspektyw rozwoju i wychowania dziecka w XXI wieku. Dotychczas ukazało się 9 tomów. Pełny wykaz w załączniku. 
 
Seria „Dialog bez granic – międzynarodowa seria wydawnicza poświęcona różnym wymiarom współbycia „ponadgranicami” – rodzinnego, religijnego czy wspólnocie dziedzictwa kulturowego – redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ. Pełny wykaz w załączniku.

Seria „Filozofia i Pedagogika” – celem serii jest przede wszystkim ukazanie wkładu wniesionego przez rożne osoby do historii myśli edukacyjnej. Zadaniem autorów tekstów składających się na kolejne tomy serii jest odkrycie i rzetelna analiza tych elementów twórczości wybranych myślicieli, które w szczególny sposób pokazują wzajemne przenikanie się filozofii i pedagogiki. Redaktor naukowy serii: dr hab. Andrzej Murzyn prof. UŚ.  W roku 2011 ukazał się pierwszy tom: Paideia starożytnej Grecji i Rzymu.

SeriaPedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań” – jej celem jest systematyczna prezentacja zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych zagadnień edukacyjnych w odczytaniach właściwych pedagogice oraz etnologii i antropologii kulturowej. Dotychczas ukazały się 3 tomy, poświęcone m.in. problematyce wychowania oraz współczesnego ojcostwa w kontekście kulturowym, pedagogicznym  i prawnym. Redaktorzy naukowi serii: dr hab. prof. UŚ Ewa Ogrodzka-Mazur i dr Grzegorz Błahut. Pełny wykaz w załączniku. 

Seria „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych. Publikacje przygotowywane przez studentów stwarzają pole do namysłu nad współczesnymi zjawiskami edukacyjnymi, społecznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i politologicznymi, a także pozwalają podejmować i rozpoznawać nowe tropy kulturowe, budować krytyczny ogląd i perspektywę obrazu świata i życia społecznego. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. W 2015 roku ukazał się 1 tom serii.

Seria „Pedagogika społeczna”  -wyraźnie eksponuje powiązania pedagogiki społecznej (zagadnień edukacji międzykulturowej) z wiedzą gromadzoną na gruncie pedagogiki porównawczej, specjalnej, psychologii, socjologii, antropologii, polityki społecznej i innych nauk. Podejmuje próbę integracji subdyscyplin pedagogicznych i różnych dziedzin nauki w celu zbudowania więzi terminologicznych. Płaszczyznami integracji są m.in. kategorie: wychowania, tożsamości, aktywności, wsparcia, środowiska, ogniskujące rzeczywiste wyzwania stojące przed edukacją w jej różnych postaciach w kreującym się demokratycznym społeczeństwie obywatelskim. Seria oddaje szerokie zainteresowanie człowiekiem w różnych fazach jego życia i środowiskiem jego życia, wykracza poza typowe pola rozważań nauk pedagogicznych. Teksty zawarte w poszczególnych tomach prezentują różne perspektywy: filozoficzna, aksjologiczna, psychologiczna, socjologiczna, pokazują różne uwarunkowania współczesnych procesów socjalizacji, wychowania i kształcenia. Seria przygotowywana przez pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Redaktor naukowy serii – dr hab. Alina Szczurek-Boruta. Dotychczas ukazały się 3 tomy serii. Pełny wykaz w załączniku.