Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING

INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING
Kazimierz Wenta
 
Abstract: Problems   of   innovation   and   creativity raise particular   interest   in   education. In the distance education you can discuss the extent to which e-learning tools  trigger  the  need  for  innovation  and  creativity.  Therefore,  in  light  of  the  literature  and  environmental  studies,  attempts  were  made to  address  the  challenge  of  innovation  and  creativity  in  
utilization  of  e-learning  techniques. Analysis  ofavailable  sources  and  research  materials  enable  to  outline the  concept  of  the  continuous  improvement  of  e-learning  in  order  to  implement  the  innovative  and  creative development of the student and progress in teaching.

Keywords: innovation, creativity, utilization of e-learning.
INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING.pdf
 
REFERENCES

 • Błaszków, E., 2015: Strona internetowa szkoły Medycznego Studium Zawodowego jako wizytówka i źródło informacji w sieci Internet /The website of the Medical Vocational School as a showcase and a source of information in the Internet/, diploma thesis written under the supervision of DSc A. Olejnik-Krugły at Postgraduate Studies - IT and Computer Classes for Teachers, University of Humanities of the Society for Public Knowledge in Szczecin, Szczecin 2015.
 • Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A., 2012: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności /The Potentialities and Barriers of Polish Innovativeness/, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, ISSN : 978-83-934195-4-1 [online] at http://www.pl.gov.pl/PARPFiles/media/C447 [accessed 12 August 2015)
 • Damski, G., 1996: Innowacja /Innovation/, in: W. Krajewski, R. Banajski (eds), Słownik pojęć filozoficznych /Dictionary of Philosophical Notions/, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1996, ISBN : 83-85838-66-X Denek, K., 2012: Nauczyciel. Między ideałem a codziennością /The Teacher. Between the Ideal and Daily Routine/, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I in Poznań, Poznań 2012, ISBN : 978-83-60038-40-6
 • Grzesiak, J., (ed.), 2014: Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia /Evaluation and Innovations in Education. The Evaluation of the Improvement in the Quality of Teaching/, UAM WPA-PWSZ, Kalisz-Konin 2014, ISSN : 978-83-88335-95-2
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P., 2001: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie /The Strategic Card of Results. How to Transform the Strategy to Action/, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001: Piasecka A., Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego /The Perception of Effectiveness in Higher Education in the Conditions of the Information Society/, [online] at http:/yadda.icm.edu.pl/yadda/ element/bwmeta1.element.desklight-114f78c-4 (accessed 13 August 2015)
 • Konepczyński, F., 2014: Komentarz: Edukacja dla innowacyjnej gospodarki: Polska /A Commentary: Education for Innovative Economy: Poland/ (16.11.214) , [online] at http//kalecki.org/komentarz-edukacja-dlainnowacyjnej-gospodarki-w-polsce (accessed 20 May 2015)
 • Kopaliński, W., 1967: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych /Dictionary of Foreign Words and Phrases/, 16th extended edition, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, ISBN : 83-214-0570-3
 • Kotarbiński, T., 1986: Zasady dobrej roboty w pracy umysłowej /Principles of good labour in intellectual work/, in: Kotarbiński T., Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne /The Ways of One’s Own Reasoning. Philosophical Fragments/, PWN, Warszawa 1986, in: Wenta K., Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich /Informational Self-Education of Young Academics/, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ISBN : 83-7322-471-8
 • Kubinowski, D., 2010: Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedagogicznych /Environmental and humanistic foundations of pedagogical studies/, in: S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice /The Basics of Methodology in Pedagogical Studies/, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, ISBN: 978-83-7489-223-1
 • Lubina, E., 2012: Komunikacja nauczyciela z internetowym środowiskiem edukacyjnym /The teacher’s communication with the educational Internet environment/, in: Lewowicki T., Siemieniecki B., (eds), Cyberprzestrzeń i edukacja /Cyberspace and Education/, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN : 978-83-7780-326-4
 • Mikołajczyk, J., 2015: Google Classroom. Wspomaganie organizacji pracy nauczyciela /Google Classroom. Supporting the organization of a teacher’s work/, diploma thesis written at Postgraduate Studies - IT and …. op. cit.
 • Nicka, J., 2015: Strona internetowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie jako wizytówka i źródło informacji w sieci Internet /The website of the Educational Centre for Youth in Szczecin as a showcase and a source of information in the Internet/, diploma thesis written at Postgraduate Studies - IT and …, op. cit.
 • Nowak, P., 2012: Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE /The level of innovativeness of the Polish economy against the background of EU countries/, [online] at http:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/ bwmeta1.element. (accessed 12 August 2015). 
 • Palka, S., 2010: Badania z pogranicza pedagogiki i innych nauk /Studies at the borderline of pedagogy and other sciences/, in: Palka S. (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice /The Basics of Research Methodology in Pedagogy/, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, ISBN : 978-83-7489-223-1
 • Piasecka, A., 2015: Postrzeganie efektywności w szkołach wyższych w warunkach społeczeństwa informacyjnego /The Perception of Effectiveness in Higher Education in the Conditions of the Information Society/, [online] at http:/yadda.icm.edu.pl/yadda/ element/bwmeta1.element.desklight-114f78c-4 (accessed 13 August 2015)
 • Plebański, M., 2011: Tajniki edukacji na odległość /The secrets of distance education/, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, in: M. Szechyńska, Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle jako systemu wspomagającego proces edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie /Using a Moodle e-learning platform as a system supporting the process of education in School Complex No 1 in Goleniów/, diploma thesis written under the supervision of DSc A. Olejnik- Krugły at Postgraduate Studies - IT and Computer Classes for Teachers in University of Humanities of the Society for Public Knowledge in Szczecin, Szczecin 2015.
 • Podwójna, J., 2015: Szkolna strona internetowa w aspekcie pedagogicznego mikromarketingu /School website in the aspect of pedagogical micromarketing/, diploma thesis written at postgraduate studies - IT and …, op. cit.
 • Przewodnik po e-learningu /E-learning guidebook/ [online] at http://www.postawnarozwoj.uni.lodz/admin/zajecia/file/ebooks/PRZEWODNIK%... (accessed 20 February 2015), in: M.Szechtyńska, Zastosowanie platformy… /Using a Moodle…/, op. cit.
 • Rice, W. H., 2008: Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle /Creating elearning services with moodle/, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008, in: M. Szechtyńska, Zastosowanie platform /Using a Moodle…/ …, op. cit.
 • Rudniański, J., 1981: Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości /Homo cogitans. On creative thinking and the criteria of values/, WP, Warszawa 1981, p. 16, in: D. Ciechanowska, Twórczość w edukacji /Creativity in Education/, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2007, ISBN : 978-83-7241-581-3, ISSN : 0860-2751
 • Sikora, N., 2015: Strona internetowa Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie jako wizytówka i źródło informacji w sieci Internet /The website of the Special Schools Complex in Nowy Czarnów as a showcase and a source of information in the Internet/, diploma thesis written at Postgraduate Studies IT and…, op. cit.
 • Strategia rozwoju edukacji /A developmental strategy for education/ , [online] at http://www.men.waw.pl./oswiata/biezace/ar-2001/atrteg/wprowadz.htm; (accessed 02 January 2003)
 • SUEK. Badania jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego /The studies on the quality and effectiveness of education and the institutionalization of the research background/, [online] at http:eduentuzjasci.pl/publikacje-suek.html (accessed 13 August 2015)
 • Szechyńska, M., Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle jako systemu wspomagającego proces edukacji w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie /Using a Moodle e-learning platform as a system supporting the process of education in School Complex No 1 in Goleniów/, diploma thesis written at Postgraduate Studies - IT and …, op. cit.
 • Tapscott, D., 2010: Cyfrowa dorosłość /Digital adulthood/, Warszawa 2010, pp. 44-45, in: J. Miąso, Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla głębi bytowania i poznawania w nurcie krytycznego realizmu filozoficznego (kształcenie filozoficzne – konieczność chwili) /Cyberspace as a Challenge for the Depth of Existence and Cognition in the Current of Critical Philosophical Realism/, pp. 61-62, in: Lewowicki T., Siemieniecki B., Cyberprzestrzeń i edukacja /Cyberspace and Education/, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN : 978-83-7780-326-4
 • Wenta, K., 2003: Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich /Informational Self-Education of Young Academics/, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ISBN : 83-7322-471-8
 • Wenta, K., 2015: Dydaktyka twórczości i innowacyjności /Didactics of creativity and innovativeness/, in: Grzesiak J. (ed.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Jakość innowacji i ewaluacji w edukacji /Evaluation and Innovations in Education. The Quality of Innovation and Evaluation in Education/ , Wydawcy: UAM WPA-PWSZ, Kalisz-Konin 2015, ISSN : 978-83-65038-08-1
 • Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowych w ramach Programu Kapitał Ludzki /Guidelines for the implementation of innovative projects and the projects of supra-national cooperation within the programme Human Capital/, in: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz Dziennik Ustaw z 2009, Nr 84, poz. 712 ze zmianami: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. [Act of 6 December 2006 and the Journal of Laws of 2009 No. 84, item 712, as amended on the development policy].