Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

EDUCATIONAL POLITICS AND INTERCULTURAL EDUCATION – THE POLISH PERSPECTIVE

EDUCATIONAL POLITICS AND INTERCULTURAL EDUCATION – THE POLISH PERSPECTIVE
Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska-Gajdzica

Abstract: Intercultural education is undertaken and implemented in the conditions abundant with contradictions. On one hand – in democratic states the official politics and legal regulations enhance multi- and intercultural education. On the other – the practice reveals not only the diversified needs of different ethnic, religious and national groups but also the issue of the hidden activity programme. Conflicting interests of various groups of significance in particular countries, the fearful attitudes to the Other, stereotypes and prejudices deeply rooted in social opinions are just some of the threats which hinder the promotion of the model of intercultural education. However, due to social transformations, this is the area which should be taken into account in educational policies. Politics itself is defined as an art of controlling and negotiating the interests of various social groups but is also treated as a kind of strategic game, of which the foundation is winning and losing. What seems of special rank is the awareness that no political system, even perfectly democratic, can provide all people with everything. Political activities always favour some at the cost of others. This largely derives from the fact that one of the essential, constitutive elements of politics is its axiological dimension, associated with creating particular ideas, ideologies and political doctrines. They organize the view of the world from a certain perspective, indicating the way of acting – the applied principles, norms or methods – of the people who implement them. Therefore, educational politics is also based on appropriate knowledge of the art of implementing what is possible among the postulates expressing the interests of different social groups. This gains significance in the culturally diversified environment, where educational politics should be especially focused on. Unfortunately, educational politics in Poland is one of the most neglected/abandoned fields of education. Obviously, this results from excessive influence of politics on the educational sphere in the period of communist Poland.
Keywords: politics, educational politics, multi- and intercultural education, culturally diversified environment
EDUCATIONAL POLITICS AND INTERCULTURAL EDUCATION – THE POLISH PERSPECTIVE.pdf
 
REFERENCES

 • Arystoteles,2006: Polityka /Politics/, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bogacz,I., 1996: Swoistość polskiego szkolnictwa mniejszościowego na Zaolziu /The specificity of the Polish minority school education in Zaolzie/, In: T. Lewowicki, B. Grabowska (eds), Społeczności pogranicza – Wielokulturowość – Edukacja /Borderland Communities – Multiculturalism – Education/, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, UŚ – Filia w Cieszynie, Cieszyn.
 • Buttolph Johanson, J., Reynolds, H. T., Mycoff,J. D., 2010: Metody badawcze w naukach politycznych /Research Methods in Political Studies/, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gajdzica,A., 2005: Polityka oświatowa – watek zaniechany czy niedoceniany – na przykładzie działań prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego /Educational policy – an abandoned or underestimated thread – the case of activities implemented in the Cieszyn country/ , In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa /Social and Educational Politics Versus Intercultural Education/, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.
 • Gajdzica, A.,2010: Kapitał społeczny – ku (prze)trwaniu mniejszości w środowiskach wielokulturowych /Social capital – towards the survival of minorities in multicultural environments/, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne /Intercultural Education – Theories, Views, Experiences/, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń.
 • Gajdzica,A., 2011: Polityka oświatowa i społeczna w środowisku wielokulturowym – tendencje, dylematy, rozwiązania /Educational and social policy in the multicultural environment – tendencies, dilemmas, solutions/, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (eds), Edukacja międzykulturowa – dokonania, problemy, perspektywy /Intercultural Education – accomplishments, problems, prospects/, Wydawnictwo Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Grabowska,B., 2005: Edukacja wobec zagrożenia młodzieży wykluczeniem społecznym. Polityka oświatowa jako czynnik przeciwdziałania ekskluzji społecznej /Education facing the threat of social exclusion of youth/, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa /Social and Educational Policy Versus Intercultural Education/, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Cieszyn – Warszawa.
 • Grzybowski,P. P., 2008: Tożsamość tułacza – dylematy identyfikacyjne współczesnych emigrantów /The wanderer’s identity – some identification dilemmas of contemporary emigrants/, In: T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Różańska (eds), Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – problemy i sugestie rozwiązań /Socialization and Identity Shaping – Problems and Suggested Solutions, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń.
 • Intercultural Education Strategy 2010-2015(2010), Department of Education and Skills and the Office of the Minister for Integratio 2010. https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Intercultural-E...
 • Kelley,J. G., 2010: Ethnic Politics in Europe: The Power of Norms and Incentives. Princeton University Press.
 • Kurzępa,J., 2002: Polska szkoła na Wileńszczyźnie – w kierunku wielokulturowości /The Polish school in the region of Vilnius – towards multicuturalism/, In: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (eds), Edukacja wobec ładu globalnego /Education Towards the Global Order/, Wyd. Akademickie “Żak”, Warszawa.
 • Lewowicki,T., 2000: W poszukiwaniu modelu edukacji międzykulturowej /In search for the model of intercultural education/, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (eds), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie /Intercultural Education in Poland and Worldwide/, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Lewowicki,T., 2005: Polityka – Społeczeństwo – Edukacja. O skomplikowanych uwarunkowaniach edukacji międzykulturowej /Politics – Society – Education. On the complicated determinants of intercultural education/, In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa /Social and Educational Policy Versus Intercultural Education/, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.
 • Lewowicki,T., 2014: Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa – konteksty rodzime (polskie), europejskie i globalne /Multicultural and intercultural education – home (Polish), European and global contexts/, In: T. Lewowicki, W. Ogniwjuk, E. Ogrodzka-Mazur, S. Sysojewa (eds), Wielokulturowość i edukacja /Multiculturalism and Education/. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet im. Borysa Grinczenki, Warszawa – Cieszyn – Kijów.
 • Lewowicki, T., Nikitorowicz, J., Szczurek-Boruta,A., (eds) 2013: Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy, perspektywy /Schools for National Minorities and the Kashubian Community in Poland – The Condition, Problems, Prospects/  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet w Białymstoku, SWEM, Warszawa – Cieszyn – Białystok.   
 • Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur,E., (eds) 2005: Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa /Social and Educational Policy Versus Intercultural Education/, UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Cieszyn – Warszawa.
 • Nikitorowicz,J., 2002: Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych /Intercultural education in the face of shaping the identity in multicultural societies/, In: T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (eds), Edukacja wobec ładu globalnego /Education in the Face of Global Order/, Wyd. Akademickie ”Żak”, Warszawa.
 • Ogrodzka-Mazur,E., 2015: Cross-generation relations in the migration family and their significance for transmission of values, In: H. Kyuchukov, T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Intercultural Education: Concepts, Practice, Problems, LINCOM Academic Publishers, Munich.
 • Ogrodzka-Mazur, E., Klajmon-Lech, U., Różańska,A., 2014: Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich /Cultural Identity, Religiousness and Religious Education Viewed from the Perspective of the Community of Schools with Polish as the Teaching Language in Selected European Countries/, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Toruń.
 • Paszko,A., 2000: Wychowanie dla przyszłości. Poglądy pedagogiczne narodowych radykałów okresu II wojny światowej a personalizm katolicki /Education for the future. Pedagogical views of national radicals of the World War II period versus Catholic personalism/ , In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (eds), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie /Intercultural Education in Poland and Worldwide/, UŚ, Katowice.
 • Piechaczek-Ogierman,G., 2009: Postawy zdrowotne uczniów i ich socjokulturowe uwarunkowania /Learners’ Pro-Health Attitudes and Their Socio-Cultural Determinants/ , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn Toruń.
 • Rabczuk,W., 2006: Ewaluacja programów szkolnych edukacji międzykulturowej w ujęciu Erika de Vreede /Evaluation of school curricula in intercultural education in Erik de Vreede’s Approach/, In: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, E. Ogrodzka-Mazur (eds), Teorie i modele badań międzykulturowych /Theories and Models of Intercultural Studies/ , Wyd. UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn – Warszawa.
 • Shore,C., 2013:Building Europe: The Cultural Politics of European Integration, Routledge.
 • Sobecki,M., 2005: Szkoły mniejszości narodowych w warunkach przemian cywilizacyjnych i politycznych a kwestia tożsamości społeczno-kulturowej /National minority schools in the conditions of civilization and political changes versus the issue of socio-cultural identity/, In: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (eds), Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna – problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości /Socio-Civilization Transformations and School Education – The Problems of Individual Development and Identity Shaping/, UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cieszyn – Warszawa – Kraków.  
 • Urban,J., 1994: Edukacyjne i społeczne uwarunkowania dróg życiowych absolwentów polskiego gimnazjum w Orłowej /Educational and social determinants of the life paths of the graduates of the Polish Secondary School in Orlova/ , In: T. Lewowicki (ed.), Kulturowe, społeczne i edukacyjne wyznaczniki dróg życiowych młodzieży z Zaolzia /Cultural, Social and Educational Determinants of Life Paths of Zaolzie Youth/, UŚ, Katowice.
 • Urban,J., 2000: Szkoły z polskim językiem nauczania na Zaolziu /Schools with Polish as the teaching language in Zaolzie/, In: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta (eds), Szkoła na pograniczach /School at Borderlands/, UŚ, Katowice.
 • Wnuk-Lipiński,E., 2000: Polityka /Politics/, In: Encyklopedia socjologii /Encyclopedia of Sociology/, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wojakowski,D., 2000: Wielokulturowość pogranicza wyzwaniem dla edukacji (z badań na pograniczu polsko-ukraińskim) /Borderland multiculturalism as a challenge for education (a report from the studies at the Polish-Ukrainian borderland)/ , In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (eds), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie /Intercultural Education in Poland and Worldwide/, UŚ, Katowice.
 • Wosińska,W., 2004:Psychologia życia społecznego /Psychology of Social Life/, GWP, Gdańsk.