Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

INFORMATION SOCIETY AND THE NECESSARY DIGITAL SKILLS

INFORMATION SOCIETY AND THE NECESSARY DIGITAL SKILLS
Aldona Molesztak, Anna Pawiak

Abstract: The article presents chosen issues of terminology and circumstances of the information society and especially points out difficulties in preparing a uniform and widely accepted definition of the information society. The authors identify ICT skills of the modern society and differences in using contemporary technology between generations.
Keywords: information society, digital skills, ICT skills
INFORMATION SOCIETY AND THE NECESSARY DIGITAL SKILLS.pdf
 
REFERENCES

 • Bennett S., Maton K., Kervin L. 2008: The ‘Digital Natives’ Debate: A Critical Review of the Evidence, “British Journal of Educational Technology” no. 5, pp. 775–786.
 • Bógdoł-Brzezińska A., Gawrycki M. F. 2003: Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie (Cyberterrorism and problems of the information society in the modern world), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, ISBN 83-89050-09-9.
 • Bruner J., Olson D. 2006: Learning through experience and learning through media, in: George Gerbner, Larry P. Gross, William H. Melody (ed.), Communications Technology and Social Policy, New York: Wiley.
 • Buckingham D., Willett R. (ed.) 2006: Digital Generations: Children, Young People, and the New Media, Lawrence Erlbaum, Mahwah.
 • Casey M., 2001: Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej (European information policy. Challenges and perspectives for the public administration), Wydawnictwo UMK, Toruń, pp. 34, ISBN 83-231-1233-9.
 • Castells M. 2013: Społeczeństwo sieci (The Network Society), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 978-83-01-16294-8.
 • Derfert-Wolf L.: Information literacy – concepts and ICT skills teaching. In: Biuletyn EBIB no. 1/2005 [online] at http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php (accessed 8 December 2008).
 • Dijk J. 2010: Społeczne aspekty nowych mediów (Social Aspects of New Media), PWN, Warszawa, pp. 284- 294, ISBN 978-83-01-16290-0.
 • Furmanek W. 2002:  Kluczowe umiejętności technologii informacyjnych – eksplikacja pojęć. (Key ICT skills – explaining the concepts) [in:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym (Media education in the information society) (ed.) S. Juszczyk. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń,  pp. 6-26, ISBN 83-7322-099-2.
 • Gnitecki J., 2005: Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej (Transformations in computer studies, civilisation and IT education) Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań, pp. 27, ISBN 83-86273-54-2.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania (The information society: chances, threats, challenges)  Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, pp. 53, ISBN  83-86476-19-2.
 • Juszczyk S. 2007: Edukacja, wiedza i umiejętności jednostki  w zmieniającym się społecznictwie. (Education, knowledge and skills of individuals in the changing society) “Chowanna”. vol. 2. Edukacja w sytuacji zmiany społecznej. (Education in the situation of a social change) (ed.) S. Juszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 16-36.
 • Committee for Scientific Research, Ministry of Communications, 2001: Aims and directions of the information society development in Poland (report), A Programming Document adopted by the Council on 28.11.2000, Warsaw, pp. 62.
 • Król M. J., 2013: Społeczno-ekonomiczno uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Social and economic conditions for the development of the information society), [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne-stan i perspektywy rozwoju (Economic inequality and the economic growth. Information society – its state and developmental perspectives), (ed.) M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 123-134, ISBN 978-83-7338-921-2.
 • Krzysztofek K., Szczepański M. S., 2002: Zrozumieć rozwój- od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych (To understand development – from traditional to information societies), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISBN 83-226-1151-X.
 • Kuruliszwili S. 2014: Technologia informacyjna determinantem zmian edukacyjnych. (Information technology as a determiner of educational change)  [in:] Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji. (Information technologies and changes in the modern-day education) (ed.) S. Kuruliszwili. Wydawnictwo IMPULS, Kraków, 9-22ISBN:978-83-7850-694-32.
 • Margaryan A., Littlejohn A., Vojt G. 2011: Are Digital Natives Myth or Reality? University Students’ Use of Digital Technologies, “Computers and Education” no. 56 , pp. 429–440.
 • Muchacki M. 2013: Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie. (Preparation of high school students to use ICT  methods and technologies. Polish-American comparative studies.) IMPULS, Kraków, ISBN 978 83 7850 468-9.
 • Muraszkiewicz M. 2004: Społeczeństwo informacyjne i praca. (Information society and work) [in:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie. (Information society and its technologies) (ed.) B. Sosińska-Kalata, K. Materska, W. Gliński. Wydawnictwo SBP. Warszawa, pp. 13-26, ISBN 83-89316-23-4.
 • Noga H. 2011: Kompetencje nauczyciela informatyki – doniesienia z badań. (IT teacher’s competencies – research reports)  [in:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Nowe wyzwania edukacyjne. (Information technologies in the teacher’s training. New educational challenges.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków, pp. 332-341, ISBN978-83-7271-649-1.
 • Nowak J. S., 2005: Społeczeństwo Informacyjne – Geneza i definicje. (The Information Society – origins and definitions) (in:) Społeczeństwo informacyjne (The Information Society) (ed.) G. Bliźniuk, J. S. Nowak, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice,  pp. 39-58, ISBN 83-922624-3-3.
 • Piątek T. 2004: Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – zarys teoretyczny. (The information culture of Rzeszów University students – theoretical outline) [in:] Dydaktyka Informatyki. Problemy teorii (Didactics of Information. Problems of the theory) (ed.) W. Furmanek,  A. Piecuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 229-249, ISBN 83-7338-079-5.
 • Popiołek M. 2014: E-kompetencje cyfrowego pokolenia w świetle badan własnych. Eksploracja zagadnienia na przykładzie wybranych e- umiejętności. Zarządzanie Mediami (E-competencies of the digital generation in authors own studies. Exploring the problem basing on chosen e-skills. Media Management) vol.  2, pp. 77-90, [online] at www.ejournals.eu/ZM . (accessed 31 July  2015).
 • Prensky M. 2001: Digital Natives, Digital Immigrants: Do They Really Think Differently?, “On the Horizon” no. 5, pp. 1–6.
 • Schulmeister R., Gibt es eine ‘Net Generation’?, [online] at http://www.zhw.uni-hamburg.de/uploads/ schulmeister-net-generation_v2.pdf [accessed 30 January 2015].
 • Selwyn N. 2009: The Digital Native: Myth and Reality. Aslib Proсeedings: New Information Perspectives” no. 4, pp. 364-379.
 • Siemieniecki B. 2003: Technologia informacyjna w Polskiej szkole. Stan i zadania. (Information technology in the Polish school. Its present state and tasks) Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń, ISBN 83-7322-578-1.
 • Siuda P. 2015: ICT technologies as a bridge between the teachers’ and students’ worlds, Informative meeting “How to assist schools in their work with electronic course books?”, Centre for Development of Education, 29.06.2015-01.07.2015, Raszyn near Warsaw, [online] at https://depot.ceon.pl/bitstream/ handle/123456789/7067/Piotr_Siuda_TIK_jako_pomost_miedzy_swiatem_uczniow_i_nauczycieli.pdf?sequence=1&isAllowed=y (accessed 29 July 2015).
 • Stachowiak B., 2012: Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy (Socialization of students for the information society, the examples of Lithuania, Germany, Poland, the Czech Republic and Ukraine), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 25-26, ISBN 978-83-231-2787-1.