Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

STUDIA DOKTORANCKIE

Pedagogika w Cieszynie
III stopnia stacjonarne
 
Aktualności
 
Internetowa Rejestracja Kandydatów
 
Opis
Studia trwają cztery lata i są prowadzone według nowoczesnego programu studiów zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacyjnymi w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Studia doktoranckie prowadzone są zgodnie z programem kształcenia, który pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie pedagogika, w zakresie której są prowadzone studia doktoranckie. Program kształcenia na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie pedagogika przygotowuje do pracy o charakterze badawczym i badawczo-rozwojowym, co prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie:

 • wiedzy na zaawansowanym poziomie związanej z obszarem badań naukowych, obejmującej najnowsze osiągnięcia pedagogiki,
 • umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć,
 • kompetencji społecznych związanych z rolą uczonego a wynikających z jego działalności naukowo-badawczej i społecznej.

Realizacja programu studiów doktoranckich wyposaża w umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego i pozwala na osiągnięcie efektów kształcenia w obszarze umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, m.in. z wykorzystaniem nowych technologii w kształceniu studentów.
Absolwent studiów doktoranckich uzyskuje kwalifikacje trzeciego stopnia w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie obowiązujących przepisów.
Kandydat na studia zobowiązany jest do samodzielnego wyboru opiekuna naukowego, którego należy wybrać w okresie poprzedzającym postępowanie kwalifikacyjne.
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat, który jest pracownikiem wydziału prowadzącego studia doktoranckie (lista pracowników Wydziału - opiekun naukowy).
 
Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę dostarczonych dokumentów.
Do postępowania kwalifikacyjnego kandydaci dostarczają:

 • podanie — ankietę osobową — o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata,
 • życiorys,
 • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego z podanym ostatecznym wynikiem studiów lub dokument potwierdzający posiadanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”,
 • opinię samodzielnego pracownika naukowego wraz z pisemną zgodą na pełnienie przez niego funkcji opiekuna naukowego,
 • opis zainteresowań naukowych i projekt pracy doktorskiej,
 • wykaz osiągnieć naukowych wraz z kopią najważniejszych prac (publikacje naukowe, wydruk pracy magisterskiej, dokumentacja potwierdzająca udział w konferencjach i innych formach prezentacji badań naukowych), wskazanie na doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć, prac organizacyjnych i innych form pracy, działalności i zainteresowań.

Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów biorąc pod uwagę:
1. Rozmowę kwalifikacyjną, ocenianą w skali od 1 do 10 punktów.
Tematem rozmowy jest:

 • orientacja kandydata w dyscyplinie pedagogika, której dotyczy koncepcja pracy doktorskiej;
 • orientacja kandydata w metodologii badań społecznych i humanistycznych;
 • nowatorstwo i oryginalność koncepcji pracy doktorskiej;
 • umiejętność prezentacji koncepcji, komunikatywność, logika wypowiedzi, stawianie pytań, uogólnianie, wnioskowanie. 

2. Ocenę na dyplomie ukończenia studiów w skali od 1 do 5 punktów.
Ocenom na dyplomie przypisuje się następujące punkty:

 • celujący – 5 punktów;
 • bardzo dobry (5,0) – 5 punktów;
 • dobry plus (4,5) – 4 punkty;
 • dobry (4,0) – 3 punkty;
 • dostateczny plus (3,5) − 2 punkty;
 • dostateczny (3,0) – 1 punkt.

3. Ocenę życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, pedagogicznych i artystycznych, np.: w formie publikacji, wydruku pracy magisterskiej i innych prac w skali od 0 do 5 punktów.
4. Opis zamierzeń badawczych — ocena w skali od 0 do 5 punktów.
5. Ocena dodatkowych kwalifikacji — ocena w skali od 0 do 5 punktów.
O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego w skali od 0 do 30 punktów.
 
Kierownik  dr hab. Urszula Szuścik
tel. 338546112/219,  e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl, pok. nr 228
sekretariat: mgr Agnieszka Kmiotek
tel. 338546112, e-mail: agnieszk.kmiotek@us.edu.pl, pok. nr 7a
dziekanat: lic. Katarzyna Kazimor
e-mail - katarzyna.kazimor@us.edu.pl
Kierownik - mgr Patrycja Dudek-Trombik – 33 8546380
e-mail - patrycja.dudek@us.edu.pl
pokój 1a