Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Arteterapia

 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.


czas trwania

3 semestry

zasady naboru

·         złożenie wymaganych dokumentów

·         decyduje kolejność zgłoszeń

·         studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych (jak wyżej w opisie)

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

luty 2020 r.

UWAGA:
posiadamy jeszcze wolne miejsca,
rekrutacja przedłużona do 23 stycznia 2020r.

ZAPRASZAMY!

 

 

miejsce składania dokumentów

Biuro ewaluacji, Wydział Sztuki Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 102 lub 7A (parter)
tel. 33 8546112, 8546150
www.us.edu.pl;

 

Kierownik studiów: dr hab. Urszula Szuścik, tel.: 33 8546219; e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150; e-mail: magdalena.gawor@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów:  

02.09.-19.09.2019  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

16.10.2019-23.01.2019  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową: tradycyjną (list polecony) na adres: Instytut Pedagogiki, pok. 102, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn z dopiskiem Studia podyplomowe Arteterapia (prosimy o nadsyłanie kompletnych dokumentów wymienionych powyżej w białej wiązanej teczce)

 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności.
Opłata po terminie lub w ratach wynosi 1580 zł za semestr ; w 3 ratach: 521,40 (I rata), 521,40 (II rata), 537,20 (III rata).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób*

*studia zostaną uruchomione tylko w przypadku wypełnionego limitu w liczbie 30 kandydatów

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek od godz. 15.00, piątek, sobota, niedziela (8.00-18.00)

Inne szczegółowe informacje: mgr Magdalena Gawor, tel. 33 8546150


Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Arteterapia

Warsztaty realizowane w ramach praktyk na studiach podyplomowych Arteterapia

 

Podyplomowe studia pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Ostatni rok studia II semestralne


Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Zasady naboru:

 • złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • studia adresowane są dla absolwentów rozmaitych uczelni legitymujących się dyplomem z zakresu pedagogiki lub psychologii, pedagogów różnych specjalności oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

wrzesień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski,
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 106,
tel. 033 8546112, 033 8546371
fax. 033 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Sekretarz: mgr Aleksandra Kobielus

termin składania dokumentów

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

Opłaty: opłata jednorazowa za semestr wynosi 1350 zł przy zachowaniu terminu płatności opłata w ratach wynosi 1420 zł (I rata 468,60 zł, II rata 468,60 zł, III rata 482,80 zł).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Studia zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Ostatni rok studia II semestralne

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe zakresu pedagogiki (po studiach pedagogicznych lub posiadających dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym uprawniających do pracy w szkole, w przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych) lub wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

wrzesień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62
Pokój 106
Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371

termin składania dokumentów:

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

1550 zł za semestr lub 1630 zł w 3 ratach: 537,90 (I rata), 537,90 (II rata), 554,20 (III rata)

limit przyjęć

30-60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia NOWOŚĆ

Ostatni rok studia II semestralne

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie na edukacyjnym, terapeutycznym i społecznym rynku pracy. To program kształcenia wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną. Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym, a także specjalistycznej pracy pedagogicznej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych i innych.

czas trwania

2 semestry (350 godz. w tym 120 godzin praktyk), zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (od godz. 16), soboty i niedziele.

zasady naboru

Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich kierunków humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenie na studia następuje w chwili złożenia przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie (osobiście lub z upoważnieniem) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

Teczka kandydata:

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

data rozpoczęcia

wrzesień 2019

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul .Bielska 62 p. 106
43-400 Cieszyn
mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371,

Kierownik studiów:
Dr Ilona Fajfer-Kruczek p.250
ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

termin składania dokumentów

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1400 zł

limit przyjęć

minimum 24 maximum 60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje:
W ramach studiów podyplomowych nie jest realizowane przygotowanie pedagogiczne, w niektórych instytucjach resocjalizacyjnych od kandydatów do pracy wymaga się oprócz wykształcenia kierunkowego również przygotowania pedagogicznego.

ADRESACI: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich nauk społecznych

OPIS: Kwalifikacyjne studia podyplomowe resocjalizacja i socjoterapia - to program studiów wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Absolwent studiów zdobywa kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych uległo zmianie podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, które jest dostępne na stronie wraz z klauzulą informacyjną http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty .

Resocjalizacja i socjoterapia

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu NOWOŚĆ

Ostatni rok studia II semestralne

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Placówki zobligowane są do zapewnienia podopiecznym odpowiednich warunków rozwojowych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz treningów, są prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, oraz przez wykładowców naszej uczelni. Studenci mają szanse rozwijać swój warsztat umiejętności pracy i diagnozy w szerokim zakresie, a dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez przełożonych i pracodawców.

czas trwania

2 semestry (350 godz. w tym 120 godzin praktyk), zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (od godz. 16), soboty i niedziele.

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie lub magisterskie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganej dokumentacji.

wymagane dokumenty

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie)
 • Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na studia IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu tożsamości
 • deklaracja dot. opłat za studia
 • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

data rozpoczęcia

wrzesień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
Uniwersytet Śląski,
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62,
pok. 7A lub 106,
tel. 033 8546112, 033 8546371
fax. 033 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: Dr Szymon Godawa p.250
tel. 533 995 111, sgodawa@o2.pl
Sekretarz: mgr Aleksandra Kobielus

termin składania dokumentów:

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1400 zł

limit przyjęć

30-60 osób