Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Arteterapia

Podyplomowe Studia Arteterapia

 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.


czas trwania

3 semestry

zasady naboru

·         złożenie wymaganych dokumentów

·         decyduje kolejność zgłoszeń

·         studia adresowane są dla absolwentów studiów wyższych (jak wyżej w opisie)

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

luty 2020 r.

UWAGA:
posiadamy jeszcze wolne miejsca,
rekrutacja przedłużona do 23 stycznia 2020r.

ZAPRASZAMY!

 

 

miejsce składania dokumentów

Biuro ewaluacji, Wydział Sztuki Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 102 lub 7A (parter)
tel. 33 8546112, 8546150
www.us.edu.pl;

 

Kierownik studiów: dr hab. Urszula Szuścik, tel.: 33 8546219; e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Magdalena Gawor, tel.: 33 8546150; e-mail: magdalena.gawor@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów:  

02.09.-19.09.2019  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

16.10.2019-23.01.2019  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową: tradycyjną (list polecony) na adres: Instytut Pedagogiki, pok. 102, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn z dopiskiem Studia podyplomowe Arteterapia (prosimy o nadsyłanie kompletnych dokumentów wymienionych powyżej w białej wiązanej teczce)

 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności.
Opłata po terminie lub w ratach wynosi 1580 zł za semestr ; w 3 ratach: 521,40 (I rata), 521,40 (II rata), 537,20 (III rata).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób*

*studia zostaną uruchomione tylko w przypadku wypełnionego limitu w liczbie 30 kandydatów

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek od godz. 15.00, piątek, sobota, niedziela (8.00-18.00)

Inne szczegółowe informacje: mgr Magdalena Gawor, tel. 33 8546150


Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Arteterapia

Warsztaty realizowane w ramach praktyk na studiach podyplomowych Arteterapia