Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu NOWOŚĆ

Ostatni rok studia II semestralne

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Placówki zobligowane są do zapewnienia podopiecznym odpowiednich warunków rozwojowych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz treningów, są prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, oraz przez wykładowców naszej uczelni. Studenci mają szanse rozwijać swój warsztat umiejętności pracy i diagnozy w szerokim zakresie, a dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez przełożonych i pracodawców.

czas trwania

2 semestry (350 godz. w tym 120 godzin praktyk), zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (od godz. 16), soboty i niedziele.

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie lub magisterskie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganej dokumentacji.

wymagane dokumenty

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie)
 • Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na studia IRK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu tożsamości
 • deklaracja dot. opłat za studia
 • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

data rozpoczęcia

wrzesień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji,
Uniwersytet Śląski,
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62,
pok. 7A lub 106,
tel. 033 8546112, 033 8546371
fax. 033 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: Dr Szymon Godawa p.250
tel. 533 995 111, sgodawa@o2.pl
Sekretarz: mgr Aleksandra Kobielus

termin składania dokumentów:

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1400 zł

limit przyjęć

30-60 osób