Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Podyplomowe studia pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

Ostatni rok studia II semestralne


Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Zasady naboru:

  • złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.
  • studia adresowane są dla absolwentów rozmaitych uczelni legitymujących się dyplomem z zakresu pedagogiki lub psychologii, pedagogów różnych specjalności oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

wrzesień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski,
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 106,
tel. 033 8546112, 033 8546371
fax. 033 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Sekretarz: mgr Aleksandra Kobielus

termin składania dokumentów

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

Opłaty: opłata jednorazowa za semestr wynosi 1350 zł przy zachowaniu terminu płatności opłata w ratach wynosi 1420 zł (I rata 468,60 zł, II rata 468,60 zł, III rata 482,80 zł).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Studia zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela.