Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/wydzial/wsne

Resocjalizacja i socjoterapia

Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia NOWOŚĆ

Ostatni rok studia II semestralne

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie na edukacyjnym, terapeutycznym i społecznym rynku pracy. To program kształcenia wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną. Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym, a także specjalistycznej pracy pedagogicznej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych i innych.

czas trwania

2 semestry (350 godz. w tym 120 godzin praktyk), zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (od godz. 16), soboty i niedziele.

zasady naboru

Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów magisterskich lub licencjackich kierunków humanistycznych i społecznych.

Zgłoszenie na studia następuje w chwili złożenia przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów w sekretariacie (osobiście lub z upoważnieniem) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

Teczka kandydata:

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce

data rozpoczęcia

wrzesień 2019

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
ul .Bielska 62 p. 106
43-400 Cieszyn
mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371,

Kierownik studiów:
Dr Ilona Fajfer-Kruczek p.250
ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

termin składania dokumentów

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1400 zł

limit przyjęć

minimum 24 maximum 60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje:
W ramach studiów podyplomowych nie jest realizowane przygotowanie pedagogiczne, w niektórych instytucjach resocjalizacyjnych od kandydatów do pracy wymaga się oprócz wykształcenia kierunkowego również przygotowania pedagogicznego.

ADRESACI: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich nauk społecznych

OPIS: Kwalifikacyjne studia podyplomowe resocjalizacja i socjoterapia - to program studiów wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną.

Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Absolwent studiów zdobywa kwalifikacje w zakresie resocjalizacji i socjoterapii.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych uległo zmianie podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, które jest dostępne na stronie wraz z klauzulą informacyjną http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty .

Resocjalizacja i socjoterapia